Konstmusiksystrar - Stoscha - Sound of Stockholm 2018

Konstmusiksystrar (Sisters in Art Music) is a network for non-male composers and sound-based artists. It was founded in 2014 and currently has 135 members. The members of Konstmusiksystrar are active in fields such as art music, sound art, electroacoustic and electronic music.

The record label Stoscha started in 2017 and releases electronic music with an experimental approach. The word Stoscha is a rather obscure word from the Swedish dialect “jämtska”. It is mainly used to describe teenage girls in a disparaging way. By taking this name the founders of Stoscha, Kristina Sundin (Stockholm, Sweden) and Anna Hjalmarsson (Frankfurt am Main, Germany) reclaim the word and simultaneously hint to their motivation of starting the label.

Konstmusiksystrar and Stoscha will together present the sound installation Listening Station in which submitted sound works from the members of Konstmusiksystrar are played. The selection of works is curated by Stoscha and includes pieces from the following artists.

Anna-Karin Berglund (AKB)
Musician and composer from Gävle. Her work Siren consists of slowly sweeping melodies, floating like drones and creating an echo of sirens calling in the space between the layers of the tones. In 2016, Berglund released her debut EP Söndagsbarn on Lamour Records.

Julia Giertz
SHRILL by Julia Giertz is part of a new body of work that she is developing together with choreographer Marie Topp (DK). The sounds that we hear in this piece are synthesised, however at times they do share frequencies and overtone spectra with human voices. In her practice Giertz often works with sensuousness, materiality, embodiment and the tactile aspects of hearing.

Kajsa Lindgren
Composer and sound artist Kajsa Lindgren often uses field recordings and different types of spatial distribution in her works. Her compositions include electroacoustic works and sound installations as well as compositions for more traditional acoustic instruments. The inanimate world pt 2 stems from Lindgren’s debut album WOMB which was released in on the Berlin-based label Hyperdelia this year, and is also available as a VR-installation.

Charlotte Lundqvist
Charlotte Lundqvist from Gothenburg produces experimental downtempo music with a filmic and storytelling edge. Her music examines the force and sensualism that comes out of the restrained and controlled. Prague escape was produced in Prague and came out of the need to escape immediate pain. Random sounds are released and restrained and create playfulness in a place where light is otherwise absent.

Aina Myrstener
Electronic musician Aina Myrstener combines acoustic and electronic elements in the her music by working with her cello. By sampling and combining sounds from the instruments she creates a sonic landscape reminiscing of microscopic worlds and deserted civilizations. Alla toner is taken from the album Cellomusik II which was released on Flora & Fauna, and was created by recording all 12 tones in the scale which then were mixed and processed live.

The installation will be displayed adjoining various festival events.

22 November — from 18:00, Eric Ericsonhallen (Kyrkslingan 2)
23 November — from 11:00, Kungliga Musikhögskolan (Valhallavägen 105)
24 November — from 11:00, Hotel At Six (Brunkebergstorg 6)
24 November — from 19:00, Södra Latins Aula (Skaraborgsgatan 14) — free entrance

Konstmusiksystrar
>> Website
>> Soundcloud
>> Facebook

Stoscha
>> Website
>> Soundcloud
>> Facebook


Konstmusiksystrar är ett nätverk för kompositörer och ljudkonstnärer som definierar sig som icke-män. Nätverket grundades 2014 och har idag 135 medlemmar. Medlemmar är t ex aktiva inom genrerna konstmusik, ljudkonst, elektroakustisk och/eller experimentell musik.

Skivbolaget Stoscha grundades år 2017 och ger ut elektronisk musik med en experimentell angreppsvinkel. Risktagande och osäkerhet är viktiga delar i formandet av nya uttryck, och genomsyrar Stoschas utgivning. Stoscha är Jämtska och är ett ord för tjej, oftast använt på ett förminskande sätt. Bolagets grundare Kristina Sundin (Stockholm, Sverige) och Anna Hjalmarsson (Frankfurt am Main, Tyskland) vill med namnet återta ordet Stoscha som sitt eget, kanske är det även en hint om de motiv som låg till grund för att Stoscha startades.

Tillsammans kommer Konstmusiksystrar och Stoscha att skapa ljudinstallationen Listening Station där ett antal ljudverk från Konstmusiksystrars medlemmar spelas. Stoscha gjorde ett urval av de inskickade verken.

Anna-Karin Berglund (AKB)
Musiker och kompositör från Gävle. Hennes verk Siren består av långsamt svepande melodier som blir som drones vilka svävar fritt genom ljudvågornas glidningar. Ett ihållande eko av sirener dröjer sig kvar i tomrummet mellan tonernas lager. Berglunds första release under eget namn var EP:n Söndagsbarn och gavs ut 2016 på Lamour Records.

Julia Giertz
SHRILL av Julia Giertz är del av ett samarbete som Giertz utvecklar tillsammans med koreografen Marie Topp (DK). De ljud som man hör i detta verk är syntetiserade, men delar till viss del de spektra av frekvenser och övertoner som mänskliga röster har. I sitt arbete behandlar Giertz ofta begrepp som sinnlighet, materialitet, kroppslighet och taktila aspekter av ljud.

Kajsa Lindgren
Kompositören och ljudkonstnären Kajsa Lindgren arbetar ofta med fältinspelningar och olika sätt att framföra sina verk i rummet. Hennes verk inkluderar elektroakustiska kompositioner och ljudinstallationer såväl som kompositioner för mer traditionella, akustiska instrument. The inanimate world pt 2 är ett spåren från Lindgrens debutskiva WOMB som släpptes 2018 på Berlin-baserade bolaget Hyperdelia, och finns också tillgänglig som en VR-installation.

Charlotte Lundqvist
Charlotte Lundqvist från Göteborg producerar experimentell elektronisk musik med en filmisk och berättande karaktär. Hennes musik undersöker den kraft och sensualitet som uppstår ur det fasthållna och kontrollerade. Prague escape skapades i Prag ur behovet av att fly en omedelbar smärta. Slumpmässiga ljud släpps ut men hålls och skapar lekfullhet på en plats som annars saknar ljus.

Aina Myrstener
Elektronmusiker som kombinerar det akustiska och elektriska genom att använda sin cello. Myrstener samplar och klipper ihop ljud från instrumentet i många lager och skapar på så sätt en ljudbild som för associationerna till mikroskopiska världar och övergivna civilisationer. Alla toner är en del av albumet Cellomusik II som släppts på Flora & Fauna och bygger på alla 12 toner i skalan som först spelats in och sedan mixats och bearbetats live.